Optimilizováno pro:
Internet Exploler 6
Mozilla FireFox
1024x768
   Před 120 lety se zrodila ušlechtilá myšlenka našich předků, založit v bývalém Zámku Žďáře hasičský sbor. Využijme této příležitosti k tomu abychom se poklonili práci, obětavosti a nadšení lidí, kteří pomáhali a pomáhají druhým.
   Podnět k založení byl dán usnesením obecní rady z 25. července 1886. Členy se stalo 39 občanů ze Zámku Žďáru. Prvním starostou byl zvolen lesmistr Havránek a náčelníkem c.k. vladní rada dr. Veselský.
   První zásah u požáru je datován z 22. 5. 1888 v Počítkách.
   Dne 6. června 1893 se sbor účastní hašení velkého požáru parostrojního mlýna Oskara Hellera v Zámku Žďáře.
   V roce 1907 byly hasičskému sboru přiděleny místnosti - tehdy kolny - v místě, kde se nachází hasičská zbrojnice dosud. V témže roce se konal první hasičský ples u PALLŮ a v roce příštím v Táferně.
   Pochmurné události dalšího desetiletí se výrazně odrazily i v činnosti sboru. Dne 29. března 1914 se schází poslední valná hromada před 1. světovou válkou.
   Nový život v samostatném Československu přináší i nové prvky do života sboru. V roce 1922 je ustanovena samaritánská stráž. Každou neděli jsou konána cvičení našich členů. V roce 1926 sbor oslavil 40. výročí založení. I v tomto období zasahoval sbor u celé řady požárů. V roce 1925 u požáru továrny J. Rouska. Dne 5. 6. 1930 vyhořelo 6 domků v Zámku Žďáře, tzv. Drubežárna. V roce 1924 byl sbor vyhodnocen jako nejlepší v tehdejším okrese Nové Město.
   V roce 1932 se konal okrskový sjezd v Zámku Žďáře. Na tomto sjezdu se rovněž představili výrobci motorových stříkaček. Byla prováděna doprava vody na Zelenou horu. Předvedená ukázka rozhodla o splnění dávného snu členů - zakoupení motorové stříkačky. Bylo rozhodnuto zakoupit stroj od Firmy Josef Vystrčil a syn Telč.
   Počátek čtyřicátých let je poznamenán fašistickou okupací naší vlasti. V únoru 1942 se schází poslední valná hromada. Činnost sboru je zaměřena v tomto období pouze na žňové hlídky a technická cvičení.
   Ustupujícími německými vojsky byla 6. 5. 1945 zapálena pila v Zámku Žďáře, zásahu se účastní i náš sbor. S nově získanou svobodou se začíná záhy probouzet i činnost SDH. V prosinci 1945 se schází první výborová schůze po osvobození. V roce 1946 sbor zakoupil požární a samaritánský vůz DODGE z akce "Unra". Bylo započato s prováděním preventivních prohlídek; jsou organizovány hasičské plesy; vysokou úroveň měla několikrát opakovaná "Benátská noc" s ohňostrojem na Konventském rybníku.
   Nejvýznamnější akcí šedesátých let je přestavba požární zbrojnice. Jsou vybudovány 2 garáže, spolková místnost, místnost pro služby, sklad PHM a naturální byt. V roce 1953 byl našemu sboru přidělen požární vůz PRAGA RN a stříkačka DS 16. Na vysokou úroveň se dostává práce s mládeží. Zájmový kroužek tehdejších mladých požárníků vítězí v létech 1955 až 1958 v okresních soutěžích.
   V roce 1961 se konají oslavy 75. výročí založení SDH. Jejich obsahem je slavnostní schůze v místní sokolovně a velké námětové cvičení. V roce 1970 dostává sbor stroj PPS 12. Družstvo mužů v roce 1970 vítězí v okresním kole.
   V roce 1967 dochází k velkému požáru bramborárny ve Žďáře n. S. 2, při kterém zahynul pracovník tohoto závodu a členové našeho sboru br. Adolf Marčík, Josef Nedělka a Robert Holubec utrpěli zranění. Podmínkou dobrých zásahů jsou námětová cvičení. V roce 1965 bylo připraveno námětové cvičení na Starý dvůr ve Žďáře n. S. 2; v roce 1970 námětové cvičení na n. p. TOKOZ, kterého se zúčastnilo 13 sborů se 127 členy.
   Rok 1972 znamená další zvýšení akceschopnosti našeho sboru. V měsíci březnu byla převzata od Veřejného požárního útvaru Praha automobilová cisterna ŠKODA 706 RTH - CAS 16. Dobře technicky vybavený a vycvičený sbor se postupně stává nejbližším spolupracovníkem profesionálního VPÚ okresu, se kterým je volán k mnoha požárům. V roce 1972 k 11 požárům, v roce 1973 je volán ke 13 požárům. V roce 1976 vítězí soutěžní družstvo mužů ve všech kolech soutěže a v národním kole, které se koná v Plzni obsadilo 2. místo v tehdejší ČSR. V roce 1978 zasahuje sbor u požáru v nedalekém Najdeku, který měl tragické následky - při výbuchu mlýna ne dřevitou moučku zahynuli 4 pracovníci tohoto provozu.
   V roce 1974 je prováděna generální oprava hasičské zbrojnice. Za aktivní činnost obdržel SDH řadu vyznamenání a ocenění. V roce 1971 mu byl udělen čestný odznak " Za zásluhy" a v roce 1976 medaile "Za mimořádné zásluhy" jako prvnímu hasičskému sboru v bývalé ČSSR.

   Na Štědrý den roku 1981 dostává náš sbor nové dopravní hasičské vozidlo Avia 30. K výrazné změně došlo v práci s mládeží. V roce 1980 byl ustanoven PO MP vedený Janem Dřínkem a Ilonou Fialovou. V roce 1984 se dostavuje první větší úspěch. Po vítězství v okresním kole následuje vítězství v krajském kole a postup do celostátního kola ve Svitu ve Vysokých Tatrách. Zde obsazuje naše družstvo 2. místo v ČSR a 4. místo v ČSSR. Přípravu vedl Jan Dřínek.
   V měsíci srpnu 1985 dosahuje tento tým největšího úspěchu v historii našeho SDH - na území bývalé NDR vítězí v mezinárodní soutěži východních zemí před družstvy NDR a SSSR. V tomto roce je velitel SDH Karel Herold st. vyznamenán nejvyšším hasičským vyznamenáním - "Titulem Zasloužilý hasič".
   Rok 1986 bude navždy zapsán v historii našeho SDH doslova "zlatým písmem". Na slavnostní schůzi ke 100 letému trvání sboru bylo sboru předáno nejvyšší vyznamenání "Čestný prapor ústředí SPO ČSR".
   V neděli 6. 7. byla na 1. nádvoří zámku instalována výstava historické hasičské techniky. Na parkovišti u mostu byla vystavena mobilní hasičská technika. Na Zelené hoře členové uctili památku zemřelých členů našeho sboru.
   Období po oslavách 100. výročí založení se vyznačovalo velice aktivní a obětavou prací naprosté většiny členů. V prvé radě to bylo budování nových prostorů v hasičské zbrojnici; s nadšením byly zahájeny práce v podzimních měsících roku 1986. Nové zařízení bylo slavnostně otevřeno dne 14. 12. 1989. Na jeho vybudování odpracovali členové 12. 000 hodin. Zapomínáno nebylo ani na hlavní činnost SDH, tj. na prevenci, výcvik a represi. Jsou organizována námětová cvičení (1988) celo okrskové cvičení dálkové dopravy vody ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře za účasti 120 hasičů. Další významnou událostí byl návrat původních majitelů zámku - rodiny Kinských do Žďáru n.S. 2 (MVDr. Radoslav Kinský se krátce na to setkává se zámeckými hasiči, neboť jeho prababička - hraběnka Eleonora Kinská rozená Clam Gallasová - stála u zrodu tohoto SDH). Družstvo mladých hasičů v roce 1986 postupuje do celostátního finále hry PLAMEN, které se koná opět ve Svitu ve Vysokých Tatrách. Zde vítězí a stává se mistrem tehdejší ČSSR. Výrazného úspěchu dosáhlo v roce 1987 družstvo dorostenek našeho SDH. Dívky se staly v Hradci Králové mistryněmi České republiky.

   Nově vybudovaná klubovna se stala postupně místem domácích i zahraničních návštěv. V roce 1990 nás poctil svojí návštěvou pan Weisgeber - představitel vedení mládeže mezinárodní hasičské organizace CTIF; v září roku 1992 navštívil náš SDH president CTIF pan Hárum z Dánska.
   V roce 1991 byla obnovena činnost Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. a náš sbor se stal také jedním z akcionářů. Prvním ředitelem oblastní pobočky ve Žďáru n.S. se v roce 1994 stává náš velitel Jan Dřínek, vedoucí obchodu se stal v roce 1997 Luboš Zeman - náměstek starosty SDH.

   V roce 1996 jsme oslavili 110. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi 24. srpna jsme převzali od ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska "Stuhu k čestnému praporu" a bratři čestný velitel K. Herold a velitel J. Dřínek byli vyznamenáni "Řádem sv. Floriána". Při příležitosti svátku sv, Floriána byl MVDr. Radoslav Kinský jmenován "Čestným členem sboru".
   V průběhu roku začalo jednání Městského úřadu s výrobci požární techniky o možnosti zakoupení nového hasičského speciálu. V říjnu 1998 byla firmou Ziegler ze SRN předána první část dodávky nového hasičského speciálu - přenosná stříkačka PS 8/8.
   Dále se splnil sen mnoha předchozích generací - firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí nám zhotovila na zakázku novou zástavu SDH "Čestný prapor sboru".
   Rok 1999 bude nesmazatelně zapsán do historie našeho sboru. Při příležitosti svátku sv. Floriána (8. 5. 1999) byl zástupci města a ředitelem firmy Ziegler p. Pohlerem předán do užívání nový hasičský speciál CAS 16 na podvozku Mercedes Benz a současně s ním byl veřejnosti představen i perfektně restaurovaný hasičský veterán PRAGA z roku 1941.
   V roce 2000 jsme se stali patrony 3. plesu hasičů ČR (Dům kultury Žďár n.S.), ve dnech 1. a 2. července se konal v našem městě II. řádný sjezd SH ČMS, na kterém byla našemu sboru předána již druhá "Stuha k čestnému praporu". Velitel našeho sboru Jan Dřínek byl delegáty sjezdu zvolen náměstkem starosty SH ČMS. Delegátem sjezdu byl i čestný velitel sboru Karel Herold.
   Velkým zážitkem byl pro všechny zúčastněné zájezd na světový veletrh hasičské techniky - INTERSCHULTZ v Augsburku v SRN. V tomto roce opět proběhla rekonstrukce v hasičské zbrojnici za 200 tisíc Kč (rozšíření kapacity sálu na 100 osob) a rozšíření kapacity šaten pro ZJ. Tato je nově vybavena 30 ks mobilními telefony.
   Br. Adolf Marčík a Zdeněk Dočekal byli za celoživotní příkladnou práci vyznamenáni "Řádem sv. Floriána". Sbor navštívil předseda Senátu Petr PITHART v souvislosti se setkáním VIP klientů HVP,a.s. na zámku rodiny Kinských; Sdružení pro obnovu a zachování hasičských tradic pořizuje fotodokumentaci o hasičském speciálu Praga z roku 1941 a ručním čtyřkolovém hydrofonu z roku 1887 pro 1.díl knihy "Historické stříkačky".
   V květnu 2001 obdržel velitel SDH Jan Dřínek "Čestnou medaili HZS ČR", v listopadu náš sbor navštívil ministr obrany ČR Jaroslav TVRDÍK a generální ředitel HZS ČR, náměstek ministra vnitra ČR genmjr. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN.
   V rámci 1.ročníku memoriálu Luboše Henzela v ledním hokeji hasičských profesionálů nás v březnu 2002 navštívili hasiči z Kanady, provincie Quebeck, města Seint Jeróme. V tomto roce se účastníme týdenních oslav 750 let založení cisterciáckého kláštera; jsme pořadateli hasičského dne, jehož vyvrcholením je vodní fontána s ohňostrojem, které se účastnilo kolem 6.000 občanů; hasiči se zde setkali i s premiérem ČR Vladimírem Špidlou, který veřejně vyslovil podporu kandidatury Jana Dřínka do senátních voleb.
   Závěrečného předvolebního mítinku se účastní i ministr vnitra ČR Stanislav Gross. Ve volbách do Senátu Jan Dřínek jako nezávislý kandidát za hasiče postoupil z 5 kandidátů do 2.kola, kde získal 15.407 hlasů a je poražen Josefem Novotným, starostou města Bystřice n.P.
   V tomto roce nás navštívilo 60 účastníků 10.setkání Sdružení hasičských historiků zemí CTIF v čele s generálním sekretářem Dr.Zelmayerem; bratr Adolf Marčík obdržel titul "Zasloužilý hasič".
   V roce 2003 byla provedena u společnosti THT Polička v ceně 1,5 mil Kč generální oprava nástavby AVIE, z vlastních prostředků SDH a darů sponzorů jsme uhradili 250 tisíc Kč.
   Dne 1.12.2003 nás zastihla smutná událost - ve věku 59 let umírá po krátké nemoci významná osobnost českého hasičstva, našeho města - republikový náměstek starosty a velitel SDH Jan Dřínek. Posledního rozloučení se účastnilo kolem 1.400 hasičů z řady míst ČR.
   Dnem 1.1.2004 je naše JSDH obce zařazena do II.kategorie v režimu, členové zásahové jednotky zajišťují trvalou dosažitelnost v týdenní turnusech, doba výjezdu techniky se zkrátila do 5 min od vyhlášení poplachu. Sbor navštěvuje v rámci návštěvy památky Unesco na Zelené hoře ministr kultury ČR Pavel Dostál. Na místo ředitele oblastní pobočky HVP,a.s. je jmenován Luboš Zeman. Čestný velitel Karel Herold obdržel na hradě Bouzov v předvečer státního svátku medaili HZS ČR "Za zásluhy a bezpečnost". Sbor se účastní republikových oslav 140.výročí dobrovolného hasičstva v Litoměřicích, na historický prapor SDH připnul ministr vnitra ČR Stanislav Gross "Pamětní stuhu". V tomto roce natáčí Česká televize s našimi členy propagační pořad "Muži mezi ohněm a vodou". V měsíci říjnu je udělen titul Zasloužilý hasič In memoriam Janu Dřínkovi; na jeho počest je pořádán 1.ročník Memoriálu v požárním útoku v rámci Žďárské hasičské ligy.
   Shromáždění delegátů SDH okresu Žďár n.S. v roce 2005 zvolilo do čela SH ČMS okresu Žďár n.S. náměstka starosty SDH Luboše Zemana, členy výkonného výboru se stali Karel Tomek, Zdeněk Dočekal a Karel Herold. V tomto roce proběhla zásadní rekonstrukce podlahy v garáži a štáb České televize natáčel u nás část pořadu "Náš venkov". Hasičkou zbrojnici v tomto roce navštívil ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek a delegace hasičů z města Krziwyň z Polska. Zásahová jednotka rozšířila vozový park o protichemický přívěs, který vznikl svépomocnou přestavbou přívěsu z PPS 12. Jeho součástí je i motorový člun pro případ povodní. Sbor v roce 2005 zřídil vlastní webové stránky na adrese www.sdhzdar2.unas.cz.

   Zde zatím končí 120 -ti letá historie našeho SDH, která je naplněna prací konkrétních lidí, kteří jsou ochotni obětovat pro své spoluobčany svůj volný čas, zdraví a někdy i životy. Lidi, kteří žijí a pracují v duchu starých hasičských myšlenek: "Ni zisk - ni slávu", "Vlasti ku prospěchu - bližnímu ku pomoci"